PCPR Lesko PCPR Lesko
jtemplate.ru - free extensions for joomla

Aktualności

31.05.2017 r.


logo


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku  w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2018 r. realizuje projekt pn. „Piecza zastępcza jeszcze bardziej skuteczna” w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Działania podejmowane w ramach projektu skierowane są do funkcjonujących na terenie powiatu leskiego rodzin  zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Zakłada się objęcie wsparciem nie mniej niż 40 uczestników – rodziców zastępczych oraz dzieci i pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.


Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz pełnoletnich wychowanków zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny projektu będzie realizowany poprzez zwiększenie dostępności dla uczestników do specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego, superwizji i grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz zajęć podnoszących kompetencje społeczne dla usamodzielniających się wychowanków. W projekt wpisuje się także organizowanie szkoleń dla istniejących na terenie powiatu rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka.


Jednym z celów projektu jest także zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, któremu powierzone zostanie objęcie wsparciem 6 rodzin zastępczych.


Zadania realizowane w projekcie pozwolą na znaczne podniesienie kompetencji, nabycie nowych umiejętności i poszerzenie wiedzy uczestników co przyczyni się w przyszłości do jeszcze wydajniejszego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu leskiego.


Całkowitą wartość projektu stanowi kwota 115 762,50 zł, z czego 105 762,50 zł jest dofinansowaniem z Funduszy Europejskich a pozostała kwota 10 000,00 zł jest wkładem własnym powiatu leskiego.

19.04.2017 r.


OFERTA
z dnia 19.04.2017 r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku
ogłasza konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
w związku z realizacją zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego".Oferty należy składać w siedzibie PCPR pokój nr 2 do dnia 10.05.2017 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych".


Szczegółowe informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia znajdują się w zakładce Zamówienia publiczne pod tym adresem.

 


6.02.2017 r.

logoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku od 1 lutego 2017 r. realizuje projekt „Piecza zastępcza jeszcze bardziej skuteczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • członkowie rodzin zastępczych i pieczy zastępczej;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, w tym rodzice zastępczy
 • pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych;
 • dzieci biologiczne rodziców zastępczych  

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji
oraz oferowanych w ramach projektu działań, dostępne są w zakładce Realizacja projektów - "Piecza zastępcza jeszcze bardziej skuteczna" pod tym adresem.

ZAPRASZAMY!20.09.2016 r.Szkoła dla Rodziców


Warsztaty dla Rodzin

30.08.2016 r.


UWAGA!
bt bfe


Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji
zapraszamy na stronę Bieszczadzkiego Forum Europejskiego
pod tym adresem
lub do biura Stowarzyszenia w Lesku, przy ul. Mickiewicza 17.25.04.2016 r.


OFERTA

z dn. 25.04.2016 r.
 


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku 
ogłasza konkurs na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru budowlanego 
w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych 
dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”.


Oferty należy składać w siedzibie PCPR w Lesku, ul. Rynek 1, pokój nr 2 do dnia 9.05.2016 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych”.Pełna oferta, wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dostępna w zakładce "Zamówienia publiczne".29.02.2016 r.Program "Rodzina 500+"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku informuje, iż w związku
z przyjęciem do realizacji Programu „Rodzina 500+” rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka od dn. 1 kwietnia 2016 r. przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18. roku życia.

Dodatek wypłacany będzie przez PCPR w Lesku na wniosek opiekunów.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Piecza zastępcza - Rodzina 500+ pod tym linkiem.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z PCPR
pod nr tel.: 13 493 90 95.


26.02.2016 r.


AKTYWNY SAMORZĄD - edycja 2016!


Informujemy, iż w marcu 2016 r. rusza kolejna edycja pilotażowego programu PFRON - "Aktywny Samorząd". Szczegółowe informacje na temat realizowanych w bieżącej edycji form wsparcia znajdziecie Państwo na stronie PFRON pod tym adresem.
Nabór wniosków prowadzony będzie w siedzibie PCPR w Lesku, w następujących terminach:


Moduł I:
7.03.2016 - 30.08.2016

Moduł II:
7.03.2016 - 15.04.2016 (dot. wniosków za I półrocze roku kalendarzowego)
1.09.2016 - 10.10.2016 (dot. wniosków za II półrocze roku kalendarzowego)

Poniżej prezentujemy harmonogram realizacji programu w roku 2016:

Termin

Opis

7.03.2016 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (I cykl 2016)

15.04.2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (I cykl 2016)

31.05.2016 r.

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dn. 30.03.2016 r.

1.09.2016 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (II cykl 2016)

10.10.2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (II cykl 2016)

31.01.2017 r.

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenie wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017 r.

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 r. – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

8.02.2016 r.


plakat SZKOŁA DLA RODZICÓW-strona www

27.01.2016 r.

 PCPR w Lesku informuje, iż w dniu 29.01.2016 r.
od godziny 8:00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego
będą wydawane jabłka.


Serdecznie zapraszamy!

 
7.01.2016 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dn. 13 listopada 2015 r., aktualnie obowiązujące przeciętne wynagrodzenie wynosi 3 895,33 zł.

W odniesieniu do wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny oraz do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:


1 947,67 zł - w przypadku wspólnego gospodarstwa domowego
2 531,96 zł -
w przypadku osób samotnie gospodarujących.4.01.2016 r.UWAGA, ZMIANA!Od stycznia 2016 r. porady prawne udzielane będą w środy,
po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie
bądź osobiście w siedzibie PCPR.


8.07.2015 r.

UWAGA STUDENCI!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza
XII edycję Konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorską,
których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze:
zdrowotnym, zawodowym lub społecznym
„OTWARTE DRZWI”


Termin składania prac: 29 lipca 2015 r.

Miejsce składania prac:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON

Więcej informacji na stronie internetowej
PFRON.8.05.2015 r.


OFERTA
z dnia 08.05.2015 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku
ogłasza konkurs na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru budowlanego
w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”.


Oferty należy składać w siedzibie PCPR w Lesku, ul. Rynek 1, pokój nr 2 do dnia 22.05.2015 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych”.Pełna oferta, wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dostępna w zakładce "Zamówienia publiczne".
23.02.2015 r.PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" - edycja 2015Informujemy, iż od dnia 2.03.2015 r. prowadzony będzie nabór wniosków do kolejnej edycji programu pilotażowego PFRON - Aktywny Samorząd.
W ramach tegorocznej edycji można będzie ubiegać się o dofinansowanie do:

 • uzyskania prawa jazdy kat. B (osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, posiadające dysfunkcję narządu ruchu)
 • szkolenia w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy
 • pobytu dziecka w przedszkolu (aktywne zawodowo osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do dn. 30.08.2015 r.


UWAGA STUDENCI!!!Podobnie jak w latach poprzednich, w bieżącym roku w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do kosztów czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • studenci studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • słuchacze studiów podyplomowych, kolegiów lub szkół policealnych
 • doktoranci

Terminy przyjmowania wniosków:
I półrocze roku kalendarzowego: 2.03. - 30.03.2015 r.
II półrocze roku kalendarzowego: 1.09. - 10.10.2015 r.12.01.2015 r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych.

Porady prawne udzielane są
3 razy w miesiącu w I, III i IV czwartek miesiąca w godzinach 15:00 - 17:00.

Prawnik udziela porad w siedzibie PCPR w Lesku, w pokoju nr 2,
po uprzednim ustaleniu terminu wizyty (telefonicznie bądź osobiście).
12.09.2014 r.


UWAGA STUDENCI!Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II składać można do dn. 30. września.
Wnioski dostępne są w siedzibie PCPR.03.09.2014 r.


Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dn. 11 sierpnia 2014 r., aktualnie obowiązujące przeciętne wynagrodzenie wynosi 3 739,97 zł.

W odniesieniu do wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny oraz do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:

1 869,99 zł -
w przypadku wspólnego gospodarstwa domowego
2 430,98 zł -
w przypadku osób samotnie gospodarujących.


02.07.2014 r.


UWAGA!!!

ZMIANY – KARTY PARKINGOWE


30 listopada 2014 r
. stracą ważność funkcjonujące obecnie karty parkingowe. Osoby posiadające dotychczasowe karty parkingowe, mogą je wymieniać od dnia 1.07.2014 r.
Nowe
wydawane będą na maksymalnie 5 lat, zwalniać będą z opłat za dojazd do większości budynków, a nieuprawnione korzystanie z nich grozić będzie karą nawet 2 tys. zł grzywny.

Karta nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, a także nie wszystkim osobom z wyższymi stopniami.

Kartę parkingową będą mogły otrzymać tylko osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z niepełnosprawnością.

We wszystkich przypadkach uprawnieni będą tylko ci, którzy mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku osób ze stopniem umiarkowanym kartę parkingową otrzymać będą mogły jedynie osoby z niepełnosprawnością ruchową (symbol 05-R), neurologiczną (10-N) lub narządu wzroku (04-O).

Wydawaniem kart od lipca 2014 r. zajmą się Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Mieszkańcy powiatu leskiego o wydanie karty parkingowej muszą zwrócić się do zespołu w Sanoku.


01.07.2014 r.


Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dn. 12 maja 2014 r., aktualnie obowiązujące przeciętne wynagrodzenie wynosi 3 895,31 zł.

W odniesieniu do wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny oraz do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:


1 947,66 zł - w przypadku wspólnego gospodarstwa domowego
2 531,95 zł - w przypadku osób samotnie gospodarujących.