Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

 

O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w przypadku, gdy istnieje wskazanie lekarskie do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, potwierdzone odpowiednim zapisem w zaświadczeniu lekarskim. Doboru sprzętu rehabilitacyjnego dokonuje lekarz, według indywidualnych potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej.

Ponadto, o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

Dokumenty wymagane do ubiegania się o dofinansowanie:

  1. Wniosek.
  2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności

Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie może przekroczyć 80% wartości brutto sprzętu przy minimum 20% wkładzie własnym wnioskodawcy. Ponadto, regulamin rozpatrywania wniosków PFRON na dany rok określa górne limity dofinansowań do poszczególnych sprzętów oraz szczegółowy katalog sprzętów podlegających dofinansowaniu (do wglądu w siedzibie PCPR w Lesku).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
Odsłony: 1124