Turnusy rehabilitacyjne

Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych mogą ubiegać się dzieci i wszystkie dorosłe osoby niepełnosprawne (oraz ich opiekunowie, jeżeli lekarz potwierdzi konieczność ich obecności na turnusie), jednak pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania posiadają osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne). Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694), PCPR w Lesku przyjął zasadę dofinansowywania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym osobom dorosłym raz na 2 lata.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

Dokumenty wymagane do ubiegania się o dofinansowanie:

  1. Wniosek
  2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
  3. Informacja o stanie zdrowia (w przypadku turnusów, których program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne)
  4. Informacja o wyborze ośrodka rehabilitacyjnego i organizatora turnusu
  5. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie jest zależna od stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy i jest kwotą zmienną, zależną od obowiązującej w danym kwartale wysokości przeciętnego wynagrodzenia (PW). Dofinansowanie wynosi:

Kwoty dofinansowania ulegają zaokrągleniu do pełnego złotego.

WNIOSKI DO POBRANIA:

  1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Odsłony: 1032