Zapytanie ofertowe

Opublikowano: poniedziałek, 12 kwiecień 2021

Zapytanie ofertowe Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”.

 

Oferty należy składać w siedzibie PCPR pokój nr 2 do dnia 30.04.2021 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych”.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakres obowiązków przy pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego:

1. Pełnienie w 2021 roku nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu leskiego.
2. Do obowiązków inspektora będzie należało:
a) dokonanie weryfikacji przedłożonych przez osoby niepełnosprawne kosztorysów określających zakres i koszt likwidacji barier architektonicznych w budynkach i mieszkaniach tych osób i zatwierdzenie ich do realizacji;
b) określenie kosztów robót dla poszczególnych osób niepełnosprawnych na podstawie zweryfikowanych kosztorysów i przeprowadzonej wizji lokalnej u tych osób;
c) dokonanie odbioru robót budowlano-remontowych i montażowych w budynkach i mieszkaniach osób niepełnosprawnych;
d) weryfikacja przedłożonych przez osoby niepełnosprawne kosztorysów końcowych o ile zakres robót jest inny niż określony w kosztorysie wstępnym;
e) określenie kosztów rzeczywistych likwidacji barier architektonicznych w budynkach i mieszkaniach osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 05.05.2021 r. do 31.12.2020 r.

Warunki wymagane od oferentów:
1. Posiadanie umiejętności i kwalifikacji do nadzorowania robót branży budowlanej.
2. Przynależność do Izby Budowlanej.

Dokumenty wymagane od oferentów:
1. Kserokopia uprawnień budowlanych .
2. Kserokopia przynależności do Izby Budowlanej.
3. Informacje na temat wykonywania nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zgodnie z wymaganiami specyfikacji w sposób czytelny oraz podpisana.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej na zewnątrz jako OFERTA NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU W RAMACH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH.

 

Należy podać cenę ofertową za pełnienie funkcji inspektora w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Cena ofertowa jest wynagrodzeniem niezmiennym do końca realizacji zadania.

W 2021 r. wnioskodawcy złożyli 8 wniosków spełniających wymagania formalne i merytoryczne.

1.Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego i oferenta wymagają formy pisemnej.

2. Każdy oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji.

Wyjaśnień udziela Dyrektor PCPR w godzinach od 7.00-15.00 pokój nr 1.

 

Miejsce i termin składania ofert i termin otwarcia:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku
38-600 Lesko, ul. Rynek 1, pokój nr 2
do dnia 30.04.2021 r. do godziny 15.00

Otwarcie ofert w dniu 04.05.2021 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania:
Zamawiający zawiadomi o wyborze tylko osobę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Lesko, dnia 12.04.2021 r.

SKAN OGŁOSZENIA

Odsłony: 1258

unia