Deklaracja dostępności

Opublikowano: wtorek, 27 październik 2020

POBIERZ: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan na 01.01.2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcprlesko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.10.2020 r.


Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Szybowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 493 90 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Rynek 1. Do siedziby PCPR można się dostać dwoma wejściami. Pierwsze wejście główne od strony ulicy Rynek oraz drugie wejście od strony ulicy Unii Brzeskiej. Do wejścia od Rynku prowadzą schody, natomiast wejście od ulicy Unii Brzeskiej dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:
PCPR mieści się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lesku. Wejście do budynku Starostwa od strony ulicy Unii Brzeskiej zapewnia dostęp do siedziby PCPR bez konieczności pokonywania schodów i wysokich progów.

Dostępność parkingu:
Istnieje możliwość zaparkowania przy Rynku gdzie znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Od strony ulicy Unii Brzeskiej również istnieje możliwość zaparkowania jednak nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet:
Bezpośrednio z korytarza na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Osoby z psem asystującym mają prawo wejścia do budynku w którym mieści się siedziba PCPR. Warunkiem wejścia na teren budynku PCPR z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do PCPR z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Obsługa osób słabosłyszących:
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty.

Informacja dla osób niewidomych i słabowidzących:
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Odsłony: 1982

unia