Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

Poprawiono: niedziela, 01 styczeń 2023 Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

 

W ramach zadania przyznawane są dofinansowania do sprzętu wydawanego pacjentowi na zlecenie lekarskie, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia o przyznaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wydawanych na zlecenie określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 grudnia 2013 r. (poz. 1565).

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Wniosek.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Faktura pro-forma bądź faktura za zakupiony sprzęt.
 4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zlecenia NFZ.

Wysokość dofinansowania do zakupu poszczególnych przedmiotów uzależniona jest od obowiązujących limitów NFZ oraz wysokości udziału własnego pacjenta w cenie zakupionego przedmiotu i wynosi odpowiednio:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w punkcie 1, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Regulamin rozpatrywania wniosków w bieżącym roku przewiduje ograniczenia kwotowe do dofinansowań niektórych sprzętów (do wglądu w siedzibie PCPR).

WNIOSKI DO POBRANIA:

 1. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze - PDF
 2. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczy i środki pomocnicze - Word
 3. Klauzula informacyjna
Odsłony: 1898

unia