Program wyrównywania różnic między regionami II

Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

 

Program wyrównywania różnic między regionami II ma na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie, o ograniczonym dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej, poprzez:

 • wyposażenie obiektów rehabilitacyjnych w stosowny sprzęt,
 • zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych,
 • wsparcie organizacji pozarządowych, gmin i powiatów w działaniach mających na celu integrację i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych,
 • zmniejszanie barier transportowych i architektonicznych,
 • poprawę dostępności warsztatów terapii zajęciowej,
 • wspieranie samorządów w działaniach mających na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Wnioski (projekty) w ramach programu przyjmowane są w siedzibie PCPR do 30 kwietnia bieżącego roku.

Struktura programu:

Obszar A - pomoc w wyposażeniu obiektów służących rehabilitacji w sprzet rehabilitacyjny,
Obszar B - likwidacja barier utrudniających osobom niepełnosprawnym sprawne poruszanie się i komunikację w urzędach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacyjnych,
Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
Obszar D - likwidacja barier transportowych,
Obszar E - dofinansowanie wkładu własnego, wymaganego przy realizacji projektów, mających na celu aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych,
Obszar F - dofinansowanie tworzenia warsztatów terapii zajęciowej,
Obszar G - finansowanie zadań ustawowych powiatu związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

 

Adresaci programu:

Obszar A:

 • ogranizacje pozarządowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • uczelnie medyczne,
 • zakłady opieki zdrowotnej;

Obszar B:

 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • powiaty oraz podmioty prowadzące placówki edukacyjne;

Obszar C:

 • gminy,
 • powiaty,
 • organizacje pozarządowe;

Obszar D:

 • organizacje pozarządowe,
 • gminy i powiaty,
 • spółdzielnie socjalne osób prawnych;

Obszar E:

 • gminy,
 • powiaty,
 • organizacje pozarządowe;

Obszar F:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe;

Obszar G:

 • powiaty

Pełny tekst programu dostępny na stronie internetowej PFRON pod tym adresem.
Formularze wniosków, wystąpień i załączników dostępne pod tym adresem.

Odsłony: 1713

unia