Realizacja Projektu "Piecza zastępcza jeszcze bardziej skuteczna"

Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

unia 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2018 r. realizuje projekt pn. „Piecza zastępcza jeszcze bardziej skuteczna” w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Działania podejmowane w ramach projektu skierowane są do funkcjonujących na terenie powiatu leskiego rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Zakłada się objęcie wsparciem nie mniej niż 40 uczestników – rodziców zastępczych oraz dzieci i pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz pełnoletnich wychowanków zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny projektu będzie realizowany poprzez zwiększenie dostępności dla uczestników do specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego, superwizji i grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz zajęć podnoszących kompetencje społeczne dla usamodzielniających się wychowanków. W projekt wpisuje się także organizowanie szkoleń dla istniejących na terenie powiatu rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka.

Jednym z celów projektu jest także zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, któremu powierzone zostanie objęcie wsparciem 6 rodzin zastępczych.

Zadania realizowane w projekcie pozwolą na znaczne podniesienie kompetencji, nabycie nowych umiejętności i poszerzenie wiedzy uczestników co przyczyni się w przyszłości do jeszcze wydajniejszego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu leskiego.

Całkowitą wartość projektu stanowi kwota 115 762,50 zł, z czego 105 762,50 zł jest dofinansowaniem z Funduszy Europejskich a pozostała kwota 10 000,00 zł jest wkładem własnym powiatu leskiego.

Odsłony: 1747

unia