Opieka Wytchnieniowa

Opublikowano: środa, 02 listopad 2022
Opieka Wytchnieniowa – 2023 r.

Starosta Leski informuję, że  Minister Rodziny i Polityki Społeczne na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r.  o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, późn. zm.) ogłosił  nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Opublikowano: poniedziałek, 24 październik 2022

INFORMACJA  dot. Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023


W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, Starosta Leski informuje o możliwości wzięcia udziału osób niepełnosprawnych w w/w projekcie.

  • Uczestnikami Programu mogą być:
    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: link do strony www.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: wtorek, 05 kwiecień 2022

 Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”.

 

Oferty należy składać w siedzibie PCPR pokój nr 2 do dnia 22.04.2022 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych”.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Przeciwdziałanie przemocy w sytuacji zagrożenia COVID

Opublikowano: poniedziałek, 25 październik 2021

W dniu 22 października 2021 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lesku odbyła się wspólna konferencja pracowników służb pomocy społecznej oraz policjantów zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS W Lesku przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Lesku. Tematem przewodnim było przeciwdziałanie przemocy – wybrane zagadnienia w sytuacji zagrożenia COVID.

Konferencję otworzyli: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku – Pan Łukasz Szybowski, Pani Joanna Szurlej – dyrektor Ośrodka Wsparcia SOS oraz Komendant Powiatowy Policji – Pan Grzegorz Koczera.
Szkolenie prowadził psycholog i psychoterapeuta – Pan Łukasz Matusz.

Czytaj więcej: Przeciwdziałanie przemocy w sytuacji zagrożenia COVID

unia