Likwidacja barier architektonicznych

Poprawiono: poniedziałek, 02 styczeń 2023 Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, posiadające dysfunkcję narządu ruchu lub wzroku, utrudniającą bądź uniemożliwiającą samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Likwidacja barier architektonicznych ma na celu dostosowanie przestrzeni życiowej tak, by maksymalnie ułatwić samodzielnie poruszanie się osoby z niepełnosprawnością, bądź też opiekę nad nią osobom drugim.

W ramach likwidacji barier architektonicznych można ubiegać się między innymi o dofinansowanie:

 • budowy podjazdu lub podejścia do budynku mieszkalnego,
 • zakupu, dostawy i montażu sprzętu do transportu pionowego (podnośnik lub winda),
 • likwidacji progów i wyrównania poziomu podłóg w miejscu zamieszkania,
 • adaptacji istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych lub kuchni do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • zakupu i montażu okien i drzwi balkonowych z obniżoną klamką, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i zamieszkałych samotnie bądź z inną osobą niepełnosprawną.

Szczegółowy wykaz prac i sprzętów możliwych do objęcia dofinansowaniem dostępny w siedzibie PCPR.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym celowość likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Potwierdzenie zameldowania
 4. Kopia aktu własności nieruchomości, w której mają być przeprowadzone prace remontowe, bądź zgoda właściciela na przeprowadzenie prac, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem (po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania).
 5. Kosztorys planowanych prac remontowych, sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie, jednak do realizacji w roku bieżącym kwalifikowane będą w pierwszej kolejności wnioski złożone do dn. 31. marca danego roku.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi nie więcej, niż do 95% kosztów całkowitych, przy minimum 5% wkładzie własnym wnioskodawcy. Regulamin rozpatrywania wniosków w danym roku przewiduje ponadto ograniczenia kwotowe do poszczególnych prac (do wglądu w siedzibie PCPR w Lesku).

WNIOSKI DO POBRANIA:

 1. Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - PDF
 2. Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - Word
 3. Klauzula informacyjna
Odsłony: 2051

unia