Program aktywizacji społecznej w powiecie leskim

Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku, w latach 2008-2015, realizowało projekt pn. "Program aktywizacji społecznej w powiecie leskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków powiatowych. Ze wsparcia skorzystało łącznie 83 osoby z terenu powiatu leskiego.

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych uczestników projektu, zwiększenie ich motywacji do podejmowania życiowych zmian i podniesienie ich samooceny.

Uczestnikami projektu zostać mogły osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywne zawodowo, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bądź będące wychowankami rodzin zastępczych.

Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu skorzystało 67 osób niepełnosprawnych oraz 16 wychowanków rodzin zastępczych. Formy wsparcia uczestników projektu koncentrowały się w dwóch głównych sferach - w sferze społecznej, w ramach której zapewniano uczestnikom udział w treningach kompetencji społecznych, poradnictwo specjalistyczne typu prawnego oraz bieżącą pracę socjalną, a także w sferze zawodowej, w ramach której uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, odbycia szkoleń zawodowych a także odbycia stażu u pracodawcy.

Uczestnicy projektu w toku realizowanych działań odbyli szkolenia o różnej tematyce, zgodne z ich predyspozycjami zawodowymi i zainteresowaniami. Zorganizowane zostały między innymi szkolenia gastronomiczne, komputerowe, wizażu i stylizacji, projektowania ogrodów a także kursy spawania, szkolenie trenera fitness, księgowości czy asystenta osoby niepełnosprawnej.
Ośmioro uczestników projektu miało możliwość odbycia stażu zawodowego u pracodawcy, zgodnego ze zdobytymi kwalifikacjami. Troje ze stażystów, w następstwie odbytych staży, uzyskało zatrudnienie, co niewątpliwie stanowi największy sukces realizacji projektu.

Odsłony: 1855

unia