Orzeczenia o niepełnosprawności

Opublikowano: środa, 20 maj 2020

Aktualnie obowiązujące rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności:

 • orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności:
  - lekkim
  - umiarkowanym
  - znacznym
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:
  - całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  - całkowitej niezdolności do pracy
  - częściowej niezdolności do pracy
 • orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów (o ile nie utraciło ważności przed dniem 1.01.1998 r.)
 • orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (o ile nie utraciło ważności przed dniem 1.01.1998 r.)

W myśl przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności stanowią podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Orzeczenia inne, niż wydane przez Wojewódzki lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, traktuje się w następujący sposób:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:
  - całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji - jako równoważne orzeczeniu i znacznym stopniu niepełnosprawności
  - całkowitej niezdolności do pracy - jako równoważne orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  - częściowej niezdolności do pracy - jako równoważne orzeczeniu o lekkim stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
  - I grupa inwalidzka - jako równoważne orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - II grupa inwalidzka - jako równoważne orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  - III grupa inwalidzka - jako równoważne orzeczeniu o lekkim stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym:
  - osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - pozostałe osoby - na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

UWAGA - orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane po dniu 1.01.1998 r., nie stanowi podstawy do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów bądź posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, mogą ubiegać się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zespołem właściwym dla mieszkańców powiatu leskiego jest zespół z siedzibą w Sanoku, przy ul. Konarskiego 24 (tel.: 13 464 23 35).

Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można pobrać ze strony BIP Starostwa Powiatowego w Sanoku

 

Wnioski mieszkańców powiatu leskiego są rozpatrywane przez

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sanoku

Odsłony: 2344

unia